Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tavoitteena on paikallistaa asbestipitoiset materiaalit, todeta määrät ja arvioida niiden vaarallisuus eri tilanteissa. Asbestikartoituksen yhteydessä on tapana kartoittaa kaikki terveydelle vaaralliset aineet sekä materiaalit, jotka aiheuttavat erikoistoimenpiteitä jätteenkäsittelyssä. Materiaalinäytteistä tehtävien analyysien avulla todetaan rakentamisessa käytettyjen materiaalien Asbesti-, PCB-, lyijy- ja PAH -pitoisuudet. Asbesti- (ja haitta-ainekartoituksesta) laadittavaan raporttiin merkitään asbestipitoisten materiaalien määrät, sijainti ja asbestinvaarallisuusluokka ja materiaalin kunto sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Lisäksi raportissa mainitaan mm. kartoituksen laajuus ja rajaukset, riskiarviot tutkimatta jääneistä materiaaleista, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista sekä raportin tulkinnasta. Haitta-aineista esitetään analysoiduista rakennus materiaaleista saadut pitoisuudet sekä tiedotetaan myös sellaisista haitta-aineista, joista ei kartoituskäynnillä otettu näytteitä. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus raportti laaditaan RT 08-10521 Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet – ohjeen mukaan.

Kartoitus tapahtuu kiertämällä rakennus aistinvaraisesti rakenteita rikkomatta sekä ottamalla materiaalinäytteitä niistä aineista, joita ei tunnisteta tai voidaan epäillä sisältävän asbestia tai muita haitta-aineita.

Rakennuksesta olevista materiaaleista ja niiden turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti kiinteistön omistaja. Korjauskohteen purkuvaiheessa rakennuttajan, valvojan tai työn ohjaajan on varmistettava ennen töiden aloittamista, ettei asbestia ja haitta-aineita esiinny missään purettavissa materiaaleissa.

Suomen laki ja säädökset velvoittavat rakennuttajaa tai hankkeen ohjaajaa teettämään asbestikartoituksen kaikille ennen vuotta 1994 rakennetuille rakennuksille, joihin on suunnitteilla korjaus- tai purkutyötä. Mikäli kartoitusta ei ole suoritettu ennen rakennusten- tai rakenteiden purkamista, tulee kaikki purkutyö suorittaa asbestipurkutyönä. Lisäksi määrätään huolehtimaan purkutyöstä siten, että siitä ei koidu työntekijälle terveydellistä haittaa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 1999, 49 §. Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 18 §.)