• Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tavoitteena on paikallistaa asbestipitoiset materiaalit, todeta määrät ja arvioida niiden vaarallisuus eri tilanteissa. Asbesti-ilmanäytteenotolla varmistamme tilojen turvallisuuden ja puhtauden.

  • Kiinteistön kuntoarvioinnilla havainnoidaan kiinteistön keskeisien osa-alueiden kunto ja raportoidaan toimenpide-ehdotuksineen kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi.

  • Rakennusten kosteusmittauksia/pintakosteuskartoituksia tehdään lähinnä kuntoarvioiden, kuntotutkimusten ja kosteusvaurioiden korjausten yhteydessä. Kosteusmittausten /pintakosteuskartoitusten lähtökohdat voivat olla näkyvä vaurio tai epäilty terveyshaitta. Kosteusmittausten perusteella voidaan arvioida kosteusvaurion syytä, laajuutta ja mahdollista kuivatustarvetta.

  • Puhtaalla ja tasapainoisella ilmanvaihtojärjestelmällä ylläpidetään hyvää sisäilman laatua ja lämpötilaa energiatehokkaasti.

  • Sisäilmatutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennalta sovitun tilan tai tilojen sisäilman laatuun ja käyttäjien terveellisyyteen vaikuttavia asioita.

Sisäilmatutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennalta sovitun tilan tai tilojen sisäilman laatuun ja käyttäjien terveellisyyteen vaikuttavia asioita. Sisäilmatutkimuksen tarkastaja arvioi ja selvittää tilan sisäilman laatuun heikentävästi vaikuttavien rakenteiden tai talotekniikan merkitystä aistinvaraisesti pääosin rakennetta rikkomattomalla menetelmällä.

Tarkasteltavien tilojen sisäilman terveellisyyttä tutkitaan tarvittaessa myös sisäilmanäyttein, jossa mitataan sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja –suvusto Sosiaali- ja Terveysministeriön laatiman Asumisterveysohjeen mukaisin työmenetelmin ja välinein.

Muita sisäilman laatuun liittyviä mittauksia ovat hiilimonoksidimittaukset, hiilidioksidimittaukset, lämpötilamittaukset, suhteellisen kosteuden mittaukset, painesuhteiden mittaukset, vedon mittaukset, merkkisavukokeet ilmavirtausten paikantamiseksi, kuitumittaukset, pyyhkäisy-, teippi- ja pölynäytteiden otot.

Sisäilmassa esiintyvien kemiallisten aineiden pitoisuuksia voidaan selvittää (VOC) sisäilmanäytteenotolla.

Sisäilmatutkimukset tekee sertifioitu rakennusterveysasiantuntija.

Sisäilman tutkiminen tulisi aloittaa kuntotarkastuksella, jossa pyritään selvittämään mitä tutkimuksia ja mittauksia tarvitaan. Usein ongelmat saadaan selvitettyä tällä tarkastuksella eikä kalliita tutkimuksia tarvita.

Tutkimus- ja mittausmenetelminä mm. seuraavat:

> ilmanvaihdon tutkimukset, mm. puhtaustarkastukset ja ilmanvaihdon toiminnan tarkastukset

> kosteustutkimukset (pintamittaukset ja/tai rakennekosteusmittaukset)

> näytteiden otot mm.

* kemialliset yhdisteet (ammoniakki , formaldehydi, hiilidioksidi, häkä (CO), typen oksidit (NOX), VOC )

* mikrobinäytteet sisäilmasta, pinnoilta tai materiaaleista

* pölynkoostumus, kuidut

> sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, suhteellinen kosteus ja CO2) hetkittäinen mittaus tai tallentavat mittaukset

> painesuhteiden mittaukset

> radonmittaus

> rakenneavaukset

> rakenteiden tiiveyden tutkiminen, merkkisavun- /merkkiaineen avulla

> muut kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyvät tutkimukset mm. lämpökamerakuvaukset